STATUT CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Caritas Diecezji Toruńskiej, zwana dalej Caritas, posiada osobowość prawną kościelną (kan. 114-116 KPK; Dekret Biskupa Toruńskiego z dnia 2 kwietnia 1992 roku, L.dz. 9/92) i państwową (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami).

Art. 2

Terenem działania Caritas jest Diecezja Toruńska. Siedzibą Caritas jest Toruń.

CELE I ZADANIA

Art. 3

Podstawowym celem działania Caritas jest szerzenie i urzeczywistnianie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim poprzez działalność charytatywną w imieniu Diecezji Toruńskiej.

Art. 4

Zadania Caritas wynikające z tego podstawowego celu winny być odnoszone do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Należą do nich w szczególności:

 1. krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
 2. prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej;
 3. działania na rzecz rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej prowadzące do wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 4. przeciwdziałanie patologiom społecznym, zapobieganie i zwalczanie alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu i innych uzależnień;
 5. ochrona i promocja zdrowia;
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją;
 8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój gospodarki społecznej;
 10. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. działania wspomagające rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 13. działania z zakresu kultury i sztuki
 14. upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu;
 15. ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 16. świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 17. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 18. kształcenie pracowników i działaczy charytatywnych;
 19. promocja i organizacja wolontariatu.
 20. wspomaganie szkoleniowo, informacyjnie, technicznie lub finansowo organizacji pozarządowych oraz podmiotów, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w pkt 1-19.

Art. 5

Do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Caritas stosuje następujące formy działania:

 1. urządzanie nabożeństw i organizowanie różnego rodzaju praktyk religijnych jak np. dni skupienia, rekolekcje;
 2. organizowanie prelekcji, sympozjów, seminariów, odczytów, zebrań, konferencji, zjazdów, dni społecznych;
 3. uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła jak np.: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom;
 4. organizowanie kursów, szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji
 5. tworzenie ośrodków dla wolontariuszy np. centra wolontariatu
 6. wydawanie biuletynów, czasopism, książek oraz innych materiałów informacyjno-szkoleniowych;
 7. tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni i aptek;
 8. tworzenie oraz prowadzenie różnego rodzaju jednostek wspierających dostęp do wiedzy np. bursy dla młodzieży szkolnej i studentów, ośrodki dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą;
 9. prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności od potrzeb terenowych np.: domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki, schroniska i noclegownie, kuchnie dla ubogich, ogniska wychowawcze i świetlice w tym socjoterapeutyczne, przedszkola;
 10. organizowanie pomocy stałej lub doraźnej np. udzielanie zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych tak gotówkowych jak i rzeczowych, udzielanie pomocy medycznej, opieka nad chorymi, nad samotnymi osobami starszymi w ich domach, pomoc dla dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej (w tym fundusz stypendialny), pomoc dla poszkodowanych w wypadkach losowych i kataklizmach;
 11. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 12. organizowanie i wysyłanie transportów z pomocą humanitarną zwłaszcza do krajów biedniejszych lub dotkniętych klęskami żywiołowymi;

ŚRODKI MATERIALNE

Art. 6

Caritas Diecezji Toruńskiej ma prawo posiadania, nabywania, zbywania, użytkowania i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz występowania przed władzami państwowymi, sądami i osobami trzecimi dla obrony i reprezentacji swoich praw.

Art. 7

środki materialne Caritas Diecezji Toruńskiej pochodzą z:

 1. Nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiących własność Caritas Diecezji Toruńskiej, względnie przez nią użytkowanych oraz z obrotu tym majątkiem.
 2. Subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, państwowych, samorządowych, społecznych i osób prywatnych.
 3. Zapisów, darowizn i spadków od osób fizycznych i prawnych zarówno polskich jak i zagranicznych.
 4. Odpisów podatkowych na cele statutowo - charytatywne pochodzących od osób fizycznych i prawnych, zasądzonych nawiązek.
 5. Własnej działalności gospodarczej: wytwórczej, handlowej, usługowej, szkoleniowej, itp. oraz z fundacji.
 6. Ofiar pieniężnych i w naturze od osób prywatnych, społeczności wiernych i funduszów kościelnych.

Art. 8

Inne kościelne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania Caritas Diecezji Toruńskiej.

Art. 9

W razie likwidacji Caritas Diecezji Toruńskiej jej majątek - uwzględniając wolę ofiarodawców - przechodzi na własność Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na cele charytatywne.

Art. 10

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas Diecezji Toruńskiej w stosunku do jej pracowników lub wolontariuszy oraz osób, z którymi pracownicy bądź wolontariusze pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. Przekazywania i wykorzystywania majątku Caritas Diecezji Toruńskiej na rzecz ich pracowników lub wolontariuszy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba że wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji,
 3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą pracownicy Caritas Diecezji Toruńskiej lub wolontariusze oraz ich osób bliskich,
 4. Korzystania z przekazanych darowizn w jakichkolwiek celach nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków służbowych

STRUKTURA PERSONALNA

Art. 11

Nadrzędną władzą Caritas Diecezji Toruńskiej jest Biskup Toruński, który:

 1. Powołuje Caritas Diecezji Toruńskiej do istnienia i w razie potrzeby rozwiązuje ją.
 2. Nadaje jej Statut i dokonuje w nim zmian.
 3. Powołuje i odwołuje Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej, którymi są zawsze duchowni inkardynowani do Diecezji Toruńskiej.
 4. Powołuje do istnienia ośrodki Caritas Diecezji Toruńskiej oraz mianuje ich dyrektorów.
 5. Powołuje i odwołuje Komisję Rewizyjną dla Caritas Diecezji Toruńskiej
 6. Przyjmuje sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Określa bieżące cele i zadania Caritas Diecezji Toruńskiej.

Art. 12

W imieniu Biskupa Toruńskiego bezpośredni zarząd nad Caritas Diecezji Toruńskiej sprawuje Dyrektor.

Art. 13

Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej:

 1. Odpowiada za realizację celów i zadań przewidzianych Statutem Caritas.
 2. Reprezentuje Caritas Diecezji Toruńskiej i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Biskupa Toruńskiego.
 3. Informuje Biskupa Toruńskiego o działalności Caritas Diecezji Toruńskiej.
 4. Mianuje i odwołuje personel Sekretariatu Caritas Diecezji Toruńskiej.
 5. Odpowiada za promocję i działalność wolontariatu w diecezji (np. Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas).
 6. Powołuje do życia specjalistyczne jednostki Caritas oraz zatwierdza ich statuty.
 7. Przyjmuje doroczne sprawozdania z działalności charytatywnej i gospodarczej prowadzonej przez wyodrębnione jednostki.
 8. Zwołuje posiedzenia Rady Konsultacyjnej Caritas Diecezji Toruńskiej i im przewodniczy.
 9. Przygotowuje sprawozdanie ze stanu i działalności Caritas Diecezji Toruńskiej za rok ubiegły oraz program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny. W sprawach tych zaciąga opinii Rady Konsultacyjnej Caritas Diecezji Toruńskiej
 10. Zarządza funduszami Caritas Diecezji Toruńskiej w granicach określonych niniejszym Statutem i preliminarzem budżetowym.
 11. Jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, nieruchomości i ruchomości, pod tytułem odpłatnym i nieodpłatnym oraz do zarządu tym mieniem; jest ponadto uprawniony do udzielania w tym zakresie pełnomocnictw; alienacja majątku wymaga zgody Biskupa Toruńskiego.

Art. 14

Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej:

 1. Wspiera Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej w realizacji jego zadań.
 2. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go w obowiązkach.

Art. 15

Rada Konsultacyjna Caritas Diecezji Toruńskiej jest organem doradczym Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej. W jej skład wchodzą: Dyrektor i Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej oraz dyrektorzy poszczególnych ośrodków powołanych przez Biskupa Toruńskiego.

Art. 16

Na posiedzenie Rady Konsultacyjnej Caritas Diecezji Toruńskiej Dyrektor może zaprosić kierowników specjalistycznych jednostek Caritas, przedstawicieli Zespołów Parafialnych i Kół Caritas, diecezjalnego referenta duszpasterstwa charytatywnego, diecezjalnego referenta duszpasterstwa rodzin, diecezjalnych duszpasterzy: hospicjów, szpitali, osób niepełnosprawnych, głuchoniemych, niewidomych, osób uzależnionych, więziennictwa oraz inne osoby, okazjonalnie powoływane.

Art. 17

Radę Konsultacyjną Caritas Diecezji Toruńskiej zwołuje Dyrektor, jeden raz w roku w celu zaciągnięcia opinii w sprawie projektów budżetowych i przynajmniej dwa razy w roku w celu zaciągnięcia opinii w sprawie programów bieżącej działalności.

Art. 18

Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Caritas Diecezji Toruńskiej jest Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej. Rada spośród swoich członków wybiera Sekretarza, którego zadaniem jest protokołowanie posiedzeń i pomoc Przewodniczącemu w jej pracach.

Art. 19

Komisja Rewizyjna dla Caritas Diecezji Toruńskiej składa się z trzech osób. Zbiera się ona w razie potrzeby w terminie wskazanym przez Biskupa Toruńskiego i dokonuje kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas Diecezji Toruńskiej. Wyniki kontroli w formie pisemnej przedstawia w przeciągu miesiąca Biskupowi Toruńskiemu.

STRUKTURA TERYTORIALNA

Art. 20

Caritas Diecezji Toruńskiej składa się z czterech okręgów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego i działdowskiego.>

Art. 21

 1. Okręgiem toruńskim obejmującym dekanaty: Bierzgłowo, Chełmża, Golub, Kowalewo Pomorskie, Toruń I, Toruń II, Toruń III, Toruń IV, Unisław Pomorski kieruje dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas.
 2. Okręgiem grudziądzkim obejmującym dekanaty: Chełmno, Grudziądz I, Grudziądz II, Jabłonowo Pomorskie, Łasin, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno kieruje dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas.
 3. Okręgiem brodnickim obejmującym dekanaty: Brodnica, Górzno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie kieruje dyrektor Brodnickiego Ośrodka Caritas
 4. Okręgiem działdowskim obejmującym dekanaty: Działdowo, Lidzbark Welski, Lubawa, Rybno Pomorskie kieruje dyrektor Działdowskiego Centrum Caritas.

Art. 22

Do szczególnych zadań Dyrektora kierującego okręgiem należy:   a) koordynacja akcji charytatywnych,
  b) formacja duchowa i merytoryczna wolontariuszy,
  c) stymulacja pracy Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas,
  d) współpraca z dyrektorami ośrodków i kierownikami specjalistycznych jednostek Caritas,
  e) współpraca z innymi organizacjami społecznymi o charakterze pomocowym.

Art. 23

Na terenie okręgu mogą być powoływane przez Biskupa Toruńskiego samodzielne ośrodki Caritas np. Centrum Caritas, Ośrodek Caritas, Bursa Szkolna Caritas, Bursa Akademicka Caritas, podlegające bezpośrednio dyrektorowi Caritas Diecezji Toruńskiej.

Art. 24

Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor powołany przez Biskupa Toruńskiego, który:

 1. Określa, w uzgodnieniu z dyrektorem Caritas Diecezji, rodzaj prowadzonej działalności w ramach celów i zadań przewidzianych Statutem Caritas oraz odpowiada za ich realizację.
 2. Reprezentuje Ośrodek i występuje w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa.
 3. Zatrudnia i zwalnia personel Ośrodka i jednostek specjalistycznych Caritas działających na terenie Ośrodka.
 4. Odpowiada za promocję działań charytatywnych Ośrodka.
 5. Kieruje działalnością prowadzoną przez jednostki specjalistyczne działające na terenie Ośrodka.
 6. Przygotowuje sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok ubiegły oraz program działalności i preliminarz budżetowy na rok następny.
 7. Zarządza mieniem i funduszami Ośrodka i jednostek specjalistycznych działających na jego terenie.
 8. Jest upoważniony, po uzgodnieniu z dyrektorem Caritas Diecezji, do nabywania i zbywania własności, nieruchomości i ruchomości, pod tytułem odpłatnym i nieodpłatnym; alienacja majątku wymaga zgody Biskupa Toruńskiego.

Art. 25

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Toruńskiej jest Parafialny Zespół Caritas działający w ramach osobowości prawnej Parafii.
 2. Warunkiem powstania Zespołu jest pisemne zgłoszenie o jego powołaniu przez proboszcza Dyrektorowi Caritas Diecezji Toruńskiej.
 3. Przewodniczącym Zespołu jest zawsze Proboszcz parafii. Mianuje on spośród osób świeckich swojego Zastępcę oraz Sekretarza Zespołu, a także ich odwołuje, a o dokonanych nominacjach i odwołaniach powiadamia Caritas Diecezji Toruńskiej. Przewodniczący powołuje także innych pracowników Zespołu oraz określa i przydziela wszystkim zadania.
 4. Szczegółowe zasady działania Parafialnych Zespołów Caritas określa odrębny Statut nadany i zatwierdzony przez Biskupa Toruńskiego.
 5. Zrównane z Parafialnymi Zespołami Caritas są ośrodki działalności charytatywnej działające przy domach zakonnych nie związanych bezpośrednio z prowadzeniem parafii.
Art. 26

 1. Jeśli szczególne potrzeby charytatywne tego wymagają, mogą powstać środowiskowe Koła Caritas Diecezji Toruńskiej, zwane dalej Kołami (np. szkolne, młodzieży akademickiej).
 2. Koło powołuje dyrektor szkoły (rektor uczelni) i zgłasza jego powstanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Caritas Diecezji Toruńskiej.
 3. Szkolne i Akademickie Koła Caritas kierują się odrębnymi regulaminami zatwierdzonymi przez Biskupa Toruńskiego.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Art. 27

  Wszystkie Zespoły, Koła i Placówki Caritas Diecezji Toruńskiej, choć cieszą się samodzielnością w realizacji wskazanych w niniejszym Statucie zadań, to jednak podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Caritas Diecezji Toruńskiej. Mają one prawo korzystać z pomocy Caritas Diecezji Toruńskiej: formacyjnej, szkoleniowej, rzeczowej, a także - w ramach możliwości budżetowych - finansowej.

  Art. 28

  Wszystkie akty wykonywania władzy Caritas Diecezji Toruńskiej, jak nominacje, odwołania ze stanowisk, zarządzenia itp., muszą być sporządzone i przedstawione zainteresowanym osobom na piśmie, zaopatrzone w datę wystawienia i pieczęć oraz podpisane przez kompetentną władzę.

  Art. 29

  świętem patronalnym Caritas Diecezji Toruńskiej jest II Niedziela Wielkanocna czyli Bożego Miłosierdzia.

  Art. 30

  Caritas Diecezji Toruńskiej używa prawnie zastrzeżonych: nazwy "Caritas" oraz symbolu przedstawiającego czerwony, równoramienny Krzyż z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz białymi literami CARITAS, wpisanymi we wnętrzu Krzyża w stylizowaną formę serca.

  Art. 31

  Caritas Diecezji Toruńskiej używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera: nazwę statutową, siedzibę i jej adres. Pieczęć okrągła zawiera: w środku symbol Caritas oraz napis w otoku Caritas Diecezji Toruńskiej.

  Art. 32

  Niniejszy statut w Caritas Diecezji Toruńskiej obowiązuje od dnia 19 listopada 2004